Treatment Centers in Gorakhpur:

Savitri Hospital

Dilezakpur,

Gorakhpur 273001

Uttar Pradesh

Tel: +91-551-2346214

Cleft Surgeon: Dr. Asif Masood