Treatment Centers in Akola:

Shriram Hospital

Amankhan Plots

Shastri Nagar

Akola 444005

Maharashtra

Tel: +91-724-2457890

Cleft Surgeon: Dr. N. R. Salampuria